KONKURS!!! Napisz recenzję, Wygraj nagrodę!

KONKURS NA NAJCIEKAWSZĄ RECENZJĘ

,,Moja ulubiona książka”

1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Grajewie mieszcząca się w Grajewie, przy ul. Wojska Polskiego 20.

2. Głównym celem konkursu jest:

– promocja czytelnictwa,

– zachęcanie uczestników konkursu do aktywności twórczej i próby własnej interpretacji tekstu.

3. Konkurs skierowany jest do użytkowników Wypożyczalni i Czytelni dla Dorosłych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grajewie (Czytelnicy powyżej 16 roku życia).

4.Uczestnicy konkursu mają za zadanie przedstawienie recenzji wybranego przez siebie tekstu prozatorskiego (powieść, zbiór opowiadań) lub tomu poetyckiego, który stanowi tytułową, ulubioną książkę.

5.Pracę konkursową należy przygotować w formie pliku tekstowego.

6.Prace należy przesyłać na adres email: wypozyczalnia@biblioteka.grajewo.pl

7. W emailu należy umieścić komplet danych uczestnika: imię, nazwisko, datę urodzenia.

8. Prace konkursowe należy przesyłać do 31 maja 2019 roku. Każdy Uczestnik może napisać maksymalnie jedną recenzję.

9. Osoba zgłaszająca się do konkursu tym samym wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu w zakresie koniecznym do jego prawidłowego przeprowadzenia oraz akceptuje niniejszy regulamin.

10.Uczestnik przesyłając recenzję, oświadcza i gwarantuje, że jest jej wyłącznym autorem i przysługują mu do niej wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym wyłączne prawa autorskie osobiste i majątkowe, jak również, że recenzja jest przejawem oryginalnej, własnej twórczości Uczestnika, nie była ona dotychczas nigdzie publikowana, jak również nie jest obciążona prawami osób trzecich i nie narusza praw osób trzecich.

11.Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza upoważnienie dla Organizatora do korzystania ze zgłoszonych recenzji w zakresie publicznego rozpowszechnienia.

12.Do oceny prezentacji konkursowych zostanie powołane przez Organizatora jury.

13.Jury dokona oceny wg następujących kryteriów:

– oryginalność

– kultura słowa

– poprawność językowa

– ogólny wyraz artystyczny

14. Trzy najlepsze prace zostaną uhonorowane nagrodami.

15. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi niezwłocznie po wyłonieniu zwycięzców Konkursu. Wyniki zostaną opublikowane na stronie Biblioteki: www.biblioteka.grajewo.pl