„Anioł bożonarodzeniowy” – Konkurs!!!

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W GRAJEWIE
ODDZIAŁ DLA DZIECI


zaprasza dzieci w wieku od 6 lat do wzięcia udziału w bożonarodzeniowym konkursie plastycznym „Anioł bożonarodzeniowy”. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie oryginalnego Anioła– jako dekoracji świątecznej, dowolną techniką plastyczną.

Cele konkursu:

 • kształtowanie dziecięcej wyobraźni

 • wypracowanie w dzieciach zmysłu estetycznego

 • rozwijanie zainteresowań plastycznych

 • doskonalenie umiejętności manualnych

Warunki uczestnictwa:

 • zgłoszenie swojego uczestnictwa w Oddziale dla Dzieci MBP w Grajewie lub pod numerem telefonu 86 272-49-74

 • praca ma mieć formę przestrzenną o wysokości nie przekraczającej 0,5m

 • prace powinny być wykonane indywidualnie, nie grupowo

 • konstrukcja Anioła powinna być stabilna, a jego elementy solidnie przymocowane

 • do każdej pracy powinny być dołączone następujące informacje: imię i nazwisko uczestnika konkursu, wiek, nazwę klasy i szkoły oraz numer telefonu

 • zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu oraz publikację zdjęć na FB i stronie internetowej Biblioteki

 • prace będzie można odebrać w Oddziale dla Dzieci MBP po rozstrzygnięciu konkursu

 • Kryteria oceny:

 • zgodność z tematem

 • oryginalność pracy

 • ogólna estetyka pracy

 • technika wykonania

 • samodzielność

Oceny prac dokona Komisja powołana przez Organizatora konkursu