REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETU
§ 1. Ze stanowiska Internetowego korzystać może każda osoba która, zapoznała się z niniej-szym regulaminem oraz wyjaśnieniami bibliotekarza na temat technicznych warunków obsługi komputera.
§ 2. Podstawą korzystania z usług internetowych jest wpisanie się do rejestru udostępnień (zeszytu odwiedzin) i pozostawienie u bibliotekarza dokumentu tożsamości (legitymację, indeks, dowód osobisty, prawo jazdy itp.). Wpis do zeszytu odwiedzin jest jednocześnie zobowiązaniem do przestrzegania niniejszego regulaminu.
§ 3. Korzystanie z usług internetowych jest bezpłatne.
§ 4. Płatne natomiast są usługi:
– wydruk materiałów z Internetu – 1 strona – 0,50 zł. (tekst),
– 1 strona z elementami grafiki – 0,70- (ile nie jest to sprzeczne z prawem autorskim),
– wydruki i kopie wykonuje bibliotekarz,
– skanowanie dokumentów – 1 strona – 0,50 zł.
§ 5. Indywidualna sesja internetowa może trwać 1/2 godziny z możliwością przedłużenia, o ile nie będzie innych czytelników czekających na dostęp do komputera z Internetem.
§ 6. Aby skorzystać z Internetu czytelnik ma obowiązek zalogować się na stanowisku komputerowym nazwą użytkownika i hasłem wskazanym przez bibliotekarza.
§ 7. Pracownicy na życzenie użytkownika udzielają instrukcji dotyczących wyszukiwania informacji za pośrednictwem Internetu. Poszukiwania prowadzi samodzielnie użytkownik.
§ 8. Użytkownikowi na jego życzenie obsługujący wyda słuchawki.
§ 9. Nośniki własne (CD-R, DVD, dyskietki) – czytelnik przed użytkowaniem ma obowiązek sprawdzić u dyżurującego bibliotekarza programem antywirusowym.
§ 10. Pracownicy mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez czytelnika przy
komputerze.
§ 11. Dostęp do sieci Internet w bibliotece służy zaspakajaniu potrzeb naukowych i informacyjnych użytkowników. Zabrania się wykorzystywania go do celów komercyjnych, rozrywkowych a także sprzecznych z obowiązującym prawodawstwem dotyczących ochrony dóbr osobistych, prawa autorskiego oraz udostępniania materiałów pornograficznych.
§ 12. Użytkownikowi korzystającemu z Internetu zabrania się w szczególności:
– instalacji jakichkolwiek danych na dyskach twardych,
– ściągania plików na dyskietki i dysk lokalny (patrz punkt 8),
– uruchamiania gier komputerowych,
– korzystania z serwerów CHAT, Gadu- Gadu, IRC i innych mających wyłącznie
rozrywkowy charakter,
– dokonywania zmian w konfiguracji systemów operacyjnych,
– samowolnego usuwania usterek w działaniu oprogramowania systemowego
i użytkowego.
§ 13. Informacje na temat zakłóceń w pracy komputera, usterek technicznych i innych należy niezwłocznie zgłosić dyżurującemu bibliotekarzowi w wypożyczalni lub dziale gromadzenia.
§ 14. Czytelnik ponosi odpowiedzialność materialną za szkody powstałe z jego winy w trakcie użytkowania zasobów Internetu.
§ 15. Bibliotekarz może odmówić czytelnikowi dostępu do komputera, jeżeli uzna, że użytkownik wykonuje czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one uwzględnione w regulaminie.
§ 16. Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych zasad pozbawia czytelnika prawa do korzystania z Internetu.

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW W CZYTELNI DLA DOROSŁYCH MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GRAJEWIE
§ 1. PRAWO KORZYSTANIA.
1. Z czytelni korzystać może młodzież oraz osoby dorosłe.
2. Korzystanie z czytelni jest bezpłatne.
3. W związku z obowiązkiem prowadzenia ilości odwiedzin w celach statystycznych czytelnik powinien być wpisany do książki kwerend.
4. Korzystający ze zbiorów ma obowiązek pozostawić u bibliotekarza dowód tożsamości, w przypadku ucznia (aktualna legitymacja szkolna) i miejsce zamieszkania.
5. Czytelnik zobowiązany jest pozostawić wierzchnie okrycie oraz torbę w miejscu wskazanym przez bibliotekarza.
6. Wszystkie dokumenty własne wnoszone do czytelni, Czytelnik powinien zgłosić bibliotekarzowi dyżurującemu.
7. W czytelni obowiązuje cisza i zakaz palenia papierosów.
8. Przed korzystaniem z czytelni należy wyłączyć telefon komórkowy.
§ 2. KORZYSTANIE ZE ZBIORÓW.
1. Z książek i czasopism czytelnik korzysta wyłącznie na miejscu.
2. Książki podaje bibliotekarz, czasopisma bieżące czytelnik wybiera sam z regału. Numery czasopism poprzednich podaje bibliotekarz.
3. Wykorzystane materiały czytelnik zwraca bibliotekarzowi, czasopisma bieżące odkłada na regał.
4. Pracownik czytelni przyjmuje rewersy zamówień między bibliotecznych.
5. Z książek sprowadzonych drogą między biblioteczną czytelnik może korzystać tylko w czytelni.
6. Czytelnik ponosi odpowiedzialność materialną za spowodowanie uszkodzenia zbiorów z których korzystał, bez prawa zabrania zniszczonych. Wysokość odszkodowania za uszkodzone mienie ustala bibliotekarz.
7. Użytkownikowi zabrania się kopiowania rysunków, map, schematów itp.
8. Dokumenty zgromadzone i przechowywane w księgozbiorze podręcznym, jak również czasopisma nie są przeznaczone do wypożyczenia poza Bibliotekę. Książki z księgozbioru podręcznego mogą być w uzasadnionych przypadkach wypożyczane na noc lub na weekend, po uzgodnieniu z bibliotekarzem dyżurującym.
– Na noc, nie więcej niż 2 woluminy, nie wcześniej niż jedną godzinę przed zamknięciem Czytelni; zwrot musi nastąpić do godziny 11.00 dnia następnego,
– Na weekend nie więcej niż 3 woluminy; wypożyczenie możliwe jest ostatniego dnia pracy Czytelni, nie wcześniej niż na jedną godzinę przed jej zamknięciem, a zwrot musi być dokonany do godziny 11.00 pierwszego dnia pracy Czytelni po przerwie.
Grajewo, dnia 27.09.2013 r.
CENNIK OPŁAT REGULAMINOWYCH.
§ 1. Wysokość odszkodowania za książkę zniszczoną lub uszkodzoną ustala pracownik wypożyczalni w zależności od aktualnej, rynkowej wartości książki.
§ 2. Opłaty za usługi kserograficzne:
– jednostronna odbitka kserograficzna formatu A4 – 0,30 zł
– dwustronna odbitka kserograficzna formatu A4 – 0,40 zł
– jednostronna odbitka kserograficzna formatu A3 – 0,50 zł
– dwustronna odbitka kserograficzna formatu A3 – 0,70 zł
§ 3. Opłaty za wydruki komputerowe:
– jedna strona tekstu – 0,50 zł.
– jedna strona z elementami grafiki – 0,70 zł.

WYSOKOŚĆ CEN I ZASADY KORZYSTANIA Z NASTĘPUJĄCYCH POMIESZCZEŃ MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GRAJEWIE
Ustala się następujące opłaty jednorazowe, za korzystanie z następujących obiektów
użyteczności publicznej:
1. za pomieszczenie sali komputerowej mieszczącej się w MBP – czytelnia dla dorosłych – 50zł za godzinę. W opłacie jednorazowej uwzględniona jest opłata za zużytą energię i wodę.