REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW W WYPOŻYCZALNI DLA DOROSŁYCH MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GRAJEWIE.
§ 1. PRAWO KORZYSTANIA.
1. Prawo do korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki mają osoby powyżej 16 –tu lat.
2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
3. Zbiory Biblioteki są udostępniane:poza Bibliotekę (wypożyczenia na zewnątrz).
4. Prawo do korzystania ze zbiorów Biblioteki nabywa się z chwilą złożenia stosownej deklaracji, wypełnionej na podstawie:
a) dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, w przypadku ucznia (aktualna legitymacja szkolna) i miejsce zamieszkania (rejon miasta i powiatu
grajewskiego). Uczniowie szkół średnich z poza terenu miasta i powiatu grajewskiego oprócz aktualnej legitymacji podają klasę i nazwisko wychowawcy,
b) wypełnienia karty zapisu i podpisem zobowiązać się do przestrzegania się regulaminu,
c) cudzoziemcy powinni przedłożyć dowód tożsamości oraz Kartę Stałego Pobytu.
5. Obowiązkiem Czytelnika jest informowanie bibliotekarza o zmianach dotyczących danych osobowych i adresowych. W związku z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w chwili składania deklaracji Czytelnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie danych w celach statystycznych oraz
sprawach związanych ze zwrotem wypożyczonych materiałów.
6. Od czytelników, którzy nie są stałymi mieszkańcami miasta i powiatu grajewskiego, bądź nie pracują na jego terenie, pobiera się kaucję zwrotną, nie mniejszą niż 30 zł.
(słownie:trzydzieści zł) o ilości i wartości kaucji decyduje bibliotekarz uwzględniającaktualną cenę wypożyczonych książek Kaucja jest odebrana z chwilą oddania
wypożyczonych książek.
7. Czytelnikom chorym, niepełnosprawnym, którzy nie mogą osobiście korzystać ze zbiorów Biblioteki dostarcza się do domu książki i czasopisma, po uprzednim ustaleniu
terminu i wykazu tytułów.
§ 2. WYPOŻYCZENIA.
1. Ilość jednorazowo wypożyczanych dokumentów bibliotecznych nie może przekroczyć 4 woluminów, w uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może zwiększyć lub
zmniejszyć liczbę wypożyczanych książek.
2. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni. Za zgodą bibliotekarza okres ten może zostać przedłużony.
3. Potrzebną książkę znajdującą się u czytelnika, czytelnik może zamówić u
bibliotekarza.
§ 3. INFORMACJA O KSIĄŻKACH.
1. Bibliotekarz udziela informacji o książkach, pomaga w doborze lektur, korzystania katalogu itp.
§ 4. POSZANOWANIE KSIĄŻEK.
1. Czytelnicy korzystający ze zbiorów Biblioteki ponoszą pełną odpowiedzialność za zgubienie lub zniszczenie powierzonych im dokumentów i materiałów bibliotecznych.
Istniejące uszkodzenia należy zgłaszać w chwili wypożyczania dyżurującemu bibliotekarzowi.
2. Czytelnik może odkupić zgubiony tytuł książki, bądź zwrócić inną książkę wskazaną przez bibliotekarza lub wpłacić aktualną kwotę książki.
§ 5. PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK.
1. W przypadku nie dotrzymania terminu zwrotu wypożyczonych dokumentów, od czytelników pobiera się karę pieniężną w wysokości określonej przez dyrektora MBP
w Załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu. Przetrzymanie zbiorów, korespondencyjne upomnienie Czytelnika jest równoznaczne z zawieszeniem jego prawa do korzystania z
Biblioteki. Czytelnik pokrywa koszty korespondencji (telefonicznej, pisemnej) w sprawie zwrotu dokumentów bibliotecznych. W przypadku nie zastosowania się do powyższych
rygorów Czytelnik może zostać całkowicie pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki, natomiast MBP w celu wyegzekwowania swoich roszczeń może, w sposób przewidziany
prawem wystąpić na drogę sądową. Z chwilą otrzymania informacji od komornika o umorzeniu sprawy i zwrotu nakazu zapłaty Czytelnik może korzystać z usług Biblioteki pod
warunkiem uiszczenia kosztów poniesionych przez Bibliotekę.
§ 6. PRZEPISY KOŃCOWE.
1. W wypożyczalni panuje cisza oraz obowiązuje zakaz palenia papierosów.
2. Czytelnik nie przestrzegający niniejszego regulaminu może być pozbawiony, decyzją Dyrektora Biblioteki, prawa korzystania z wypożyczalni. W takim przypadku może
odwołać się do Burmistrza Miasta Grajewo. Grajewo, dnia 27.09.2013 r.
CENNIK OPŁAT REGULAMINOWYCH.
§ 1. Wysokość odszkodowania za książkę zagubioną, zniszczoną lub uszkodzoną ustala pracownik wypożyczalni w zależności od aktualnej, rynkowej wartości książki.
§ 2. Kary regulaminowe za upomnienia i przetrzymywanie książek bez prolongaty:
– upomnienie telefoniczne – 2,00 zł.
– upomnienie pisemne, wysłane pocztą – 5,00 zł.
§ 3. Opłaty za usługi kserograficzne:
– jednostronna odbitka kserograficzna formatu A4 – 0,30 zł
– dwustronna odbitka kserograficzna formatu A4 – 0,40 zł