I Powiatowy Konkurs Historyczny „ Wokół Polskich Symboli Narodowych „ .

I Powiatowy Konkurs Historyczny „ Wokół Polskich Symboli Narodowych „ .

„ Patriotyzm oznacza umiłowanie tego , co ojczyste: historii , tradycji , języka, czy samego krajobrazu . Jest to miłość , która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu  „   Jan Paweł II

I.Organizatorzy                                                                                             

Organizatorem konkursu „ Wokół Polskich Symboli Narodowych „  jest p. Aniela Sypytkowska nauczyciel historii w Zespole Szkół  im. Księdza J .K. Kluka w Wojewodzinie. Współorganizatorami : Zespół Szkół im. Księdza J. K. Kluka w Wojewodzinie  oraz  Miejska  Biblioteka Publiczna  w Grajewie.

Honorowy Patronat nad konkursem sprawują Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej p. Kazimierz Gwiazdowski oraz Starosta Powiatu Grajewskiego  p. Waldemar  Remfeld

 1. Cele konkursu .

Historia polskich symboli narodowych jest nierozerwalnie związana z burzliwymi  losami  państwa i narodu polskiego . Zdobycie wiedzy z tej dziedziny   jest  ciekawą przygodą poznawczą ale również  powinnością Młodego Polaka wynikającą z szacunku dla przodków i tradycji patriotycznych. Udział w konkursach online to również sposób poszerzania wiedzy , któremu towarzyszy rywalizacja i związane z nią pozytywne emocje .   Taka właśnie forma aktywności intelektualnej młodzieży sprawdza się w czasie obecnej pandemii .

III . Tematyka konkursu  .

 1. Znajomość polskich symboli  narodowych  ( godło , flaga, hymn , ryngraf )  i przemian ich form .
 2. Wydarzenia historyczne związane z powstaniem polskich symboli narodowych .
 3. Informacje o postaciach historycznych związanych z dziejami symboli narodowych  .
 4. Legendy związane z początkami państwa polskiego .
 5. Polskie święta narodowe i wydarzenia historyczne z nimi związane .

IV Przebieg i organizacja konkursu .

 1. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych Powiatu Grajewskiego .
 1. Konkurs odbędzie się 17.05.2021 w Zespole Szkół im. Księdza Jana Krzysztofa Kluka o godzinie 09.00 .
 1. Zaproszona szkoła wybiera spośród uczniów swoją reprezentację na ustalonych przez siebie wewnętrznych zasadach ( co najmniej cztery osoby).  
    Każdy z uczniów, który reprezentuje szkołę startuje jako indywidualny uczestnik konkursu.
 1. Zadanie konkursowe polegać będzie na rozwiązaniu testu sprawdzającego wiedzę uczestnika konkursu o polskich symbolach narodowych . .
  Test sprawdzający jest testem wyboru, w którym tylko jedna odpowiedź spośród proponowanych  jest prawidłowa. Test zostanie przeprowadzony za pośrednictwem platformy testportal.pl po wcześniejszym zalogowaniu do MS Teams. Każdy uczestnik konkursu otrzyma dane logowania do usługi MS Teams ,  po zgłoszeniu udziału przez szkołę macierzystą. Za każdą prawidłową odpowiedź uczestnik konkursu otrzyma jeden punkt. W sytuacji, kiedy dwoje lub więcej uczestników konkursu uzyska taką samą liczbę punktów liczył się będzie czas rozwiązania testu . Ogłoszenie listy laureatów nastąpi w dniu przeprowadzenia konkursu, 17.05.2021 r. o godzinie 14.00, na stronie internetowej szkoły www.: zs.wojewodzin.pl
 1. Zasady zgłoszenia udziału i uczestnictwa w konkursie .

– zgłoszenie uczestników konkursu następuje poprzez pisemne potwierdzenie udziału uczniów szkoły w konkursie, najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem konkursu, tj. do 12.05.2021 r. Zgłoszenia przyjmuje współorganizator konkursu  Zespół Szkół im. Ks. Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie ( Tel. 86 272 22 31 ; e-mail : sekretariat@zs.wojewodzin.pl );

– przy zgłoszeniu należy podać : nazwisko i imię ucznia , klasę , nazwę szkoły , telefon kontaktowy uczestnika ,adres poczty mailowej uczestnika ;

– administratorem danych osobowych jest Organizator ;
– udział w konkursie oraz podanie przez uczestników danych osobowych są całkowicie dobrowolne;.
– dane osobowe uczestników konkursu w zakresie określonym w niniejszym regulaminie będą przetwarzane przez administratora zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). Uczestnik konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w przepisach  o ochronie danych osobowych.  Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek  niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.

 1. Jury Konkursu
  Organizator:
  – powołuje i odwołuje Jury Konkursu, które składa się z co najmniej trzech osób, w tym Przewodniczącego;
  – określa organizację oraz tryb pracy Jury;
  -zatwierdza rozstrzygnięcie Konkursu, od którego nie przysługuje odwołanie .

7. Nagrody

– wręczenie nagród laureatom odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grajewie, o czym laureaci zostaną poinformowani wcześniej .Nagrody i wyróżnienia zostały ufundowane przez Starostę  Grajewskiego ,  Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Kazimierza Gwiazdowskiego oraz Miejską Bibliotekę Publiczną w Grajewie,

– zwycięzcy nie przysługuje prawo żądania wymiany nagrody na inną lub na ekwiwalent   pieniężny ;

– w przypadku podania przez uczestnika konkursu błędnych , nieprawdziwych lub niekompletnych danych , niezbędnych do wydania nagrody , o formie przekazania nagrody zdecyduje jej fundator ;

8.Postanowienia końcowe

– konkurs jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych ( Dz. U .z 2019r. poz. 847 z późn. zm.);

– w sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator . Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie .;

– Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu ;

– uczestnik konkursu przystępując do współzawodnictwa powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych  osobowych na potrzeby przeprowadzenia konkursu , zgodnie z art.6 ust. 1 lit.a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 9546/WE

 1. Literatura :

– mowiawieki.pl  ( Polskie symbole narodowe – konkurs , odcinek  – 1.pdf, odcinek-2.pdf , Zuzanna Grębecka „ Z gniazda na tarcze herbowe „ , „ Biały , czerwony i ….”; odcinek – 3.pdf , Marcin Czajkowski „ Marsz , marsz Dąbrowski „ )

www.symbolenarodowe.pl

– Symbole narodowe – Ministerstwo Kultury …- Gov.pl ( Materiały )

– Wirtualne Muzeum Orła Białego :http://orzelbialy.edu.pl

– M. Borucki „ Polskie symbole narodowe. Historia i współczesność „ , Warszawa 2013

– Wacław Panek „ Hymny Polskie . „ , Warszawa 1997

– A. Znamierowski „ Insygnia , symbole i herby polskie . „ , Warszawa 2003

– inna ogólnodostępna literatura ,

W sprawach merytorycznych dotyczących konkursu informacji udziela  p.Aniela Sypytkowska nauczyciel historii w ZS w Wojewodzinie (Tel. 600821149 )