Konkurs w 100 rocznicę urodzin św.Jana Pawła II

W związku z 100. rocznicą urodzin św. Jana Pawła II Miejska Biblioteka Publiczna w Grajewie ogłasza konkurs na najciekawszą, najzabawniejszą historię z życia Papieża, opisaną własnymi zdaniami, przeczytaną z książki lub prasy. Najlepiej opowiedzianą historię nagrodzimy i umieścimy na naszej stronie. Termin konkursu od 18-27 maja 2020 r.

Regulamin konkursu MBP w Grajewie

1. Organizator

Miejska Biblioteka Publiczna w Grajewie

ul. Wojska Polskiego 20

19-200 Grajewo

2. Adresaci konkursu

Uczestnikami konkursu mogą zostać tylko osoby pełnoletnie.

3. Cel konkursu:

– Upamiętnienie 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II.

– Pogłębienie wiedzy o życiu Jana Pawła II.

– Wskazanie współczesnemu pokoleniu osoby Ojca Świętego jako autorytetu moralnego i wzoru do naśladowania.

4. Kryteria oceniania

Konkurs wygrywa osoba, która w najciekawszy i najzabawniejszy sposób opisze historię z życia św. Jana Pawła II.

5. Struktura i przebieg konkursu

a) Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przygotowanie pisemnej pracy max. do dwóch stron (max. objętość pracy 4000 znaków ze spacjami), czcionką Times New Roman, rozm. czcionki 12 lub 13 i przesłanie jej do 27 maja na adres: wypozyczalni@biblioteka.grajewo.pl z imieniem i nazwiskiem oraz nr telefonu.

b) Prace konkursowe, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie zostaną uwzględnione w trakcie rozpatrywania przez Komisję Konkursową.

c) Każdy z uczestników może przesłać tylko jedną pracę.

d) Praca konkursowa musi zostać przygotowana samodzielnie przez uczestnika.

e) Prace zostaną ocenione przez jury powołane przez MBP w Grajewie. Decyzje podjęte przez Komisję konkursową są ostateczne.

f) Szczegółowych informacji dotyczących Konkursu udzielą zainteresowanym pracownicy MBP w Grajewie pod nr tel. 86 272 36 28.

6. Terminarz i sposób ogłaszania wyników konkursu

Czas trwania konkursu 18.05.2020 – 27.05.2020

Rozstrzygnięcie i ogłoszenie konkursu odbędzie się dnia 29 maja na stronie MBP w Grajewie.

7. Nagrody

Nagroda w Konkursie dla najlepszej pracy ma charakter nagrody rzeczowej. Uczestnik konkursu, który wygra zostanie poinformowany telefonicznie o sposobie odbioru nagrody.

8. Postanowienia końcowe.

a) Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Grajewie.

b) Uczestnik konkursu poprzez zgłoszenie się do konkursu i przesłanie pracy jednocześnie oświadcza, że:

  • udziela Organizatorowi zezwolenia na opublikowanie pracy na stronie biblioteki https://biblioteka.grajewo.pl/ lub/i FB opatrzonej imieniem i nazwiskiem;

  • wyraża zgodę na umieszczanie swoich danych osobowych w tymczasowej bazie danych Organizatora oraz na ich przetwarzanie przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tzw. RODO) wyłącznie w celach związanych z organizacją konkursu, w zakresie koniecznym do jego przeprowadzenia. Organizator oświadcza, że po zakończeniu konkursu wymienione wyżej dane osobowe nie będą przez niego wykorzystywane i zostaną zniszczone.

c) Dane osobowe uczestników gromadzone są wyłącznie do celów prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. Organizator uprawniony będzie do zamieszczenia wybranych przez siebie prac spośród nagrodzonych na stronie lub/i FB biblioteki, które opatrzone zostaną imieniem i nazwiskiem autora.

d) Wszelkie wątpliwości dotyczące interpretacji Regulaminu konkursu rozstrzyga Organizator.

e) Organizator zastrzega sobie prawo do wskazania więcej niż jednego laureata konkursu.

f) Wszelkie przekazane w ramach Konkursu prace, niezależnie od faktu spełnienia wymogu udziału w Konkursie, uhonorowania lub nie nagrodą ich autorów, przechodzą na własność MBP w Grajewie z chwilą ich przesłania mailem do biblioteki i nie podlegają zwrotowi po zakończeniu Konkursu.

g) Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu, o czym zamieści właściwe informacje na stronie internetowej Organizatora: https://biblioteka.grajewo.pl/

h) Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od organizowania Konkursu bez podania przyczyny i nierozstrzygnięcia Konkursu w przypadku nadesłania zbyt małej ilości prac.