Konkurs!Na Tropie Literatury!

             

             Regulamin Konkursu„Na tropie literatury – autor i tytuł poszukiwani”

 • Informacje ogólne
 1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Grajewie, ul. Wojska Polskiego 20, 19-200 Grajewo, tel. 86 272 36 28.
 2. Konkurs jest organizowany z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich (23 kwietnia).
 1. Celami konkursu są:    
 2. a) Promocja biblioteki,
 3. b) Popularyzacja czytelnictwa,
 4. c) Poznawanie ciekawych i wartościowych utworów literackich,
 5. d) Rozwijanie zainteresowań czytelniczych,
 6. e) Rozbudzanie wyobraźni                                                                                     
 • 2 Warunki uczestnictwa
 1. Konkurs jest przeznaczony dla młodzieży powyżej 16 roku życia i osób dorosłych, z wyjątkiem pracowników Organizatora i członków Jury oraz ich najbliższych rodzin.
 1. W dniach 19-28.04.2021 r. na Facebooku i stronie MBP w Grajewie będą publikowane fragmenty utworów literackich. Zadaniem uczestników jest wysłuchanie prezentowanego fragmentu i odgadnięcie tytułu oraz autora tekstu. Prawidłowe odpowiedzi należy przesłać do 05.05.2021 r. na adres: czytelnia@biblioteka.grajewo.pl.

            W przypadku dużej ilości zgłoszeń pod uwagę będzie brany czas nadsyłania prawidłowych odpowiedzi, dlatego warto udzielać ich jak najszybciej. Uczestnicy nie muszą zatem czekać na zamieszczenie wszystkich fragmentów i jednorazowe przesłanie odpowiedzi. Organizator zaleca przesyłanie prawidłowych odpowiedzi tego samego dnia, w którym został opublikowany fragment utworu.

            Za poprawnie rozpoznany utwór można otrzymać maksymalnie 2 pkt. Uczestnicy systematycznie zbierają punkty, które na zakończenie zostaną zsumowane. Nagrody otrzymają osoby z największą ilością punktów.

 1. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 • 3 Zgłoszenie udziału w konkursie
 1. Zgłoszenie swojego udziału w konkursie następuje poprzez wysłanie pierwszego maila z prawidłowymi odpowiedziami z dopiskiem:

„Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/łem się z regulaminem Konkursu oraz klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i wyrażam zgodę na udział/w przypadku osoby niepełnoletniej – mojego dziecka i przetwarzanie  danych osobowych podanych w zgłoszeniu do Konkursu pn. „Na tropie literatury – autor i tytuł poszukiwani” organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Grajewie, ul. Wojska Polskiego 20, 19-200 Grajewo”

na adres: czytelnia@biblioteka.grajewo.pl.

            W tytule maila należy wpisać: Konkurs pn. „Na tropie literatury – autor i tytuł poszukiwani”. W mailu należy podaćimię i nazwisko autora, nr telefonu kontaktowego, datę urodzenia, a w przypadku osób niepełnoletnich imię i nazwisko rodzica/opiekuna. Przesłanie odpowiedzi jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora Konkursu „Na tropie literatury – autor i tytuł poszukiwani”

 1. Termin dostarczania odpowiedzi upływa z dniem 05.05.2021r.o godz. 24.00. Odpowiedzi nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
 2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za trudności techniczne związane z terminowym dostarczeniem prac spowodowane czynnikami zewnętrznymi.
 • 4 Założenia organizacyjne
 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień regulaminu rozstrzyga Organizator.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu, o czym poinformuje na stronie internetowej Organizatora: https://biblioteka.grajewo.pl/
 3. Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od organizowania Konkursu bez podania przyczyny i nierozstrzygnięcia Konkursu w przypadku nadesłania zbyt małej ilości zgłoszeń.
 4. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www i profilu facebook Miejskiej Biblioteki Publiczne w Grajewie do dnia 10.05.2021 r. Zwycięzcy o wynikach konkursu i formie odebrania/wręczenia nagrody zostaną poinformowani drogą telefoniczną lub mailową.
 • 5 Nagrody
 1. Komisja Konkursowa nagrodzi 3 osoby z największą liczbą zebranych punktów.

    2.Laureaci otrzymają nagrody w postaci bonów do zrealizowania w księgarni. Odbiór nagród osobisty w MBP w Grajewie po wcześniejszym poinformowaniu telefonicznym.

 1. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień i innego podziału nagród.
 2. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega dyskusji.
 • 6 Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE uprzejmie informujemy, iż:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Grajewie,

Ul. Wojska Polskiego 20, 19-200 Grajewo, tel: (86) 272 36 28.

To oznacza, że odpowiada za ich wykorzystywanie i bezpieczeństwo. Przepisy prawa nakładają na nas obowiązek przekazania poniższych informacji.

Administrator Wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, do którego mogą Państwo kierować pytania dotyczące swoich danych osobowych: Marcin Wieczorek, email: biuro@mwconsulting.nazwa.pl

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji i wzięcia udziału w  konkursie: „Na tropie literatury – autor i tytuł poszukiwani”

 • na podstawie Państwa zgody (art.6 ust 1 lit. a RODO) – udzielonej poprzez akceptację regulaminu konkursu.  Podanie danych uzyskanych na podstawie zgody jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w konkursie.

Do Państwa danych mogą mieć dostęp:

Podmioty lub organy upoważnione na podstawie przepisów prawa, a także na podstawie umów powierzenia, a w szczególności:

– Upoważnieni Pracownicy Administratora

– Dostawcy systemów informatycznych i usług IT , w tym systemy analityczne Facebook’a

(w przypadku zgłoszenia poprzez aplikację Messenger)

Podane przez Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu procesowi podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora:

 • dostępu do danych osobowych,
 • prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Nie będziemy przekazywali danych osobowych do państwa trzeciego (poza EOG) lub organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe przechowywane będą  przez okres trwania konkursu opisany w regulaminie a po jego upływie do 5 lat lub do momentu odwołania zgody.

 • 7 Postanowienia końcowe
 1. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora warunków wyrażonych w niniejszym Regulaminie.