OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE uprzejmie informujemy, iż:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Grajewie, ul. Wojska Polskiego 20, 19-200 Grajewo. To oznacza, że odpowiada za ich wykorzystywanie i bezpieczeństwo. Przepisy prawa nakładają na nas obowiązek przekazania poniższych informacji.

Administrator Wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, do którego mogą Państwo kierować pytania dotyczące swoich danych osobowych : Marcin Wieczorek email: iod@biblioteka.grajewo.pl
Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
– realizacji zadań statutowych biblioteki
– umożliwienia korzystania z pełnej oferty biblioteki
– realizacji działań promocyjnych biblioteki
– realizacji zawartych przez bibliotekę umów

Podstawą prawną dla przetwarzania danych są:
– Państwa zgoda (art. 6 ust. 1a RODO)  – np. pobierana przy okazji przetwarzania wizerunku Państwa dziecka lub innych danych, których przetwarzanie nie wynika wprost z przepisów prawa,
– przepisy prawa (art. 6 ust. 1c RODO) – np. ustawy: Ustawa o Bibliotekach, o samorządzie gminnym, rozporządzenia ministra kultury i dziedzictwa narodowego dotyczące zasobów bibliotecznych oraz akty wykonawcze do tych przepisów.
– Realizacja umowy (art. 6 ust. 1b RODO)  – np. realizacja umów zawartych z dostawcami towarów i usług.
– Prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1f RODO) – np. w przypadku dochodzenia roszczeń
Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne Ich zakres został ograniczony do niezbędnego minimum.

Do Państwa danych mogą mieć dostęp np:
pracownicy firmy MOL sp. Z.o.o. – dostarczający oprogramowanie i narzędzia IT dla biblioteki
pracownicy firmy obsługującej / serwisującej komputery w bibliotece
Pracownicy firmy obsługującej serwery i stronę biblioteki
Dodatkowo odbiorcami tych danych mogą też być placówki pocztowe lub bankowe oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na mocy przepisów prawa (np. GUS)

Podane przez Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu procesowi podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora:
dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Nie pozyskujemy danych osobowych z innych źródeł, niż tylko od Państwa. Nie będziemy przekazywali danych osobowych do państwa trzeciego ( poza EOG) lub organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, natomiast w pozostałych przypadkach do odwołania zgody.

Deklaracja dostępności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grajewie

Miejska Biblioteka Publiczna w Grajewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grajewie

 • Data publikacji strony internetowej: 2016
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2019-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań MBP w Grajewie,
 • zdjęcia opublikowane w treści artykułów na stronie nie posiadają opisów alternatywnych: zostały opublikowane przed 2019-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań MBP w Grajewie,
 • nie wszystkie hiperłącza mają nadane tytuły.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • możliwość powiększania wielkości liter dla całego szablonu strony,
 • możliwość wybrania stylu z podwyższonym kontrastem (czarne tło, żółte litery),
 • podkreślenie elementów nawigacyjnych,
 • możliwość przechodzenia między elementami strony za pomocą klawisza TAB,

Strona nie posiada:

 • podświetlania elementów nawigacyjnych (tzw. focus) ułatwiającego osobom niedowidzącym korzystanie z witryny,
 • wersji tekstowej niezawierającej żadnych grafik.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Badanie dostępności przeprowadzono z wykorzystaniem testu European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/) – strona internetowa biblioteka.grajewo.pl  spełnia wymagania w 98.67 %

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej, alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Miejska Biblioteka Publiczna w Grajewie

  • ul. Ełcka 30
   19-200 Grajewo
 • Telefon:86 211-9-211

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.