Regulamin

 

 

 

 

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Grajewie zaprasza czytelników po odbiór kart bibliotecznych obowiązujących w bibliotece. Poniżej regulamin korzystania z kart.

 REGULAMIN UŻYTKOWANIA

KART BIBLIOTECZNYCH   W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ

W GRAJEWIE

 

 1. Karty biblioteczne wydawane są wszystkim czytelnikom zarejestrowanym w placówkach Biblioteki – Wypożyczalnia dla dorosłych, Czytelnia dla dorosłych przy ul. Wojska Polskiego 20, 19-200 Grajewo oraz Oddział dla Dzieci MBP w Grajewie położony przy Os. Broniewskiego 3, 19- 200 Grajewo , w których wprowadzono komputerowy system rejestracji czytelników i wypożyczeń – System Biblioteczny Libra.
 2. Karta wydawana jest po okazaniu dowodu osobistego lub, w przypadku osób niepełnoletnich, legitymacji szkolnej.
 3. Na karcie znajduje się napis „KARTA BIBLIOTECZNA MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GRAJEWIE’’ wraz z 8 cyfrowym kodem kreskowym.
 4. Wydana karta obowiązuje we wszystkich placówkach, wymienionych w pkt. 1.
 5. Osoby odbierające kartę kwitują jej odbiór na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do zarządzenia dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grajewie z dnia 20 września 2018 r. w sprawie użytkowania kart bibliotecznych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Grajewie.
 • W imieniu osób chorych i niepełnosprawnych kartę mogą odbierać inne osoby, po przedstawieniu upoważnienia i dowodu osobistego osoby, dla której karta jest wydawana.
 • Odbiór kart wydawanych dzieciom do 16-ego roku życia kwitują rodzice na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do zarządzenia dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grajewie z dnia 20 września 2018 r. w sprawie użytkowania kart bibliotecznych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Grajewie.
 1. Czytelnik jest zobowiązany do okazania karty z chwilą dokonywania wypożyczenia. W placówkach, w których stosowany jest system wymieniony w pkt. 1, nie jest możliwe wypożyczanie materiałów bibliotecznych bez okazania karty.
 2. Osoba, która utraciła kartę, zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie placówki, która kartę wydała, osobiście lub telefonicznie. W przeciwnym razie zostanie obciążona kosztami wynikłymi z posługiwania się kartą przez osoby trzecie.
 3. Od momentu powiadomienia o utracie karty odpowiedzialność za skutki posługiwania się kartą przez osoby niepowołane przejmuje Biblioteka.
 4. Wydanie pierwszej karty jest bezpłatne.
 5. Za wydanie duplikatu karty utraconej lub zniszczonej pobierana jest opłata w wysokości 10 zł. W przypadku uczniów i studentów, emerytów, rencistów oraz bezrobotnych opłata wynosi 5 zł